ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑΜΗ .

Κάτσι ένει γινούμενε , κάτσι ένει τον αέρα

κάτσι για τα τσακώνικα , ενει νίου κάθε μέρα .

Επίσκεψη το Ίντερνετ τσε το you tube  εζάκα ,

τθο φέισμπουκ κολέγοι μη , τα γρούσα ναμου ενιάκα .

έκει πρεσιού ευχάριστε , πρεσιού με αρεσήτθε

τσε εμου να ζάτε θίλοι μη τσε μη χασομερήτε.

Να μην αληκογκίσετε, δρανήτσετε οράτε

δασκα Γιωργία τσε παπά Τσακώνικα να νιάτε .

Ορακα τα παρέα μη , το σκαϊπ σαν εζάκα

τσε εχαρήκα ιδιαίτερα , τσακώνικα πφε νιακα.

Να έτθε όλοι πρεσιού κα , να έτθε κα παρέα

χαρηκα πφι έμε αγαπητοί ΕΜΕ Τσακωνοπαρέα ….

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *