ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ..

Χιόνε το εξοχικό 20 του Νοέμπρη

τςε ακόνη ούνει τςε φερτά ,  Χριςτούγεννα Δετςέβρη .

Είνοι αούντε οι ειδιτσοί , βαρειού θάνει ο χειμώνα

έτρου ένει πρέπον να ναθεί , έτρου ένει ο κανόνα .

Αμάη με τα λούλουδα , καΐλε καουτσέρι

βροχάδε το χεινόπωρε ,τσε χιόνε το Δεσέβρη .

Ετρου σε ΕΜΕ ξέρουντε , μακάρι να μην άτσει

γιατσι θίλοι οι άθρωπο , πρεσιού κικρά θα βάτσει.

Μη φέρουμε καταστροφή τον τόπο πφι έμε ζούντε

να νη κχοντούμε καθαρέ, γιατσι νιε με πορούντε .

Να μόλουει υστερούτεροι , να χαιρηθούν τα φύση .

Να ορήνωει Ανατολή Να ορήνωει τσε Δύση ….

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *