ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Αρχημηνία τσε αρχηχρονία , ψεά μη δεντρολιβανία

τσε αρχή για νέο χρόνε Άγιε με τον Άγιε θρόνε .

Αρχη πφε μπαήτσε ο Χριστέ , με τ’Άγιε πνεύμα φουκιστέ

ταγη για να τσαχίτσει τσε για να καωκαρδίσει .

Άγιε Βασίλη ένει παρίου αγάκη σ’ όλοι ένει δίου

Απο τα Τσεσαρία εκιού έσει Αρχόγκισα τσυρία .

Ένει ίκχου εικόνα τσε Χαρκί , τσε ένει διαβαίνου το στρατί .

Χαρκι τσε κααμάρι οράτε μη παλληκάρι

Βασίλη απο κιά έσει παρίου ,  για κάτσα λίγο να ντη αλήου .

τσε απο κιά έσει κχαμπαίνου ποίε πορείε εσει διαβαίνου .

Απο τα Μάτη μη ένει παρίου , τσε ο θα νη μού τραγουδίου

τσε το σκολείε ένει έγκου , τσε τα γράμματα ένει μαθαίνου .

Κάτσα να φάρε Κάτσα να κίερε , Κάτσα να τραγουδίερε

γράμματα εμα μαθαίνου τσε τραγούϊδα  όνει ξέρου

Πανος Μαρνέρης ….

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *