ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ..

1) Τα γαλανή το φόρεμα , τα Ρούσα το Βραχάνι …..

2)Κάτου το κάμπο το πρακιού σιάτη ένει κιούφα μοναχά….

3) Νία βλαχοπούλα αρωστήτσε , σε κρέφκικα λημέρια . …

4) ΤΑΝΟΥ σε ψεά ραχούλα ,  κασημένα βλαχοπούλα ….

5) Του Γιώργου α Μάτη έκει αούα ,του Γιώργου α Μάτη ένει αούα

Γιώργο γιατσι οσει παντρεγκούμενε ……

6) Τσινήκαει τα Τςανόπουα , τσε όα τα Λεβεντόπουα ….

Ενταει είγκιαει μερικά απο τα πιο συνηθιστά τραγούιδια..

ΚΑΩΣΎΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΕ ΝΙΟΥΜΟΥ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ……

ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ ,ΝΗ ΕΙΝΕΙ ΚΑΟΥΝΤΕ ΤΣΕ ΟΙ ΑΜΕΡΕ …

 

Ένταει είγκιαει τα τραγούιδια , τσε  ο είγκιαει ROCK +ROLL ,

Είγκιαει όμως δικά νάμου μετο πρί τσε πρί  τσε ρο ρο ρο……..

Ενει γεού γιατσι έγκεινη έκει το τραγούδι του τσίου μη του Γιάννη του Βάςhιού

Ταχία ασυνέχεια τσε το τέλη του Τσακώνικου γάμου..καλε ξημέρουμα ..

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *