ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Μετά απο δύου εβδημάε εσούκαμε ταν Αυστρία . Όρπα να μου εξετάνει οι γιατροί τσε να μου ερέκαει πρεσιού εξαστενιστοί. . Να μου αποσούκαει το ΓΚΡΑΤΣ..Αφού αραμάκαμε Όρπα μεριτσοί αμέρε να μου αποσούκαει το ΚΡΙΣΚ – ΚΛΑΚ. Το μόνιου ευχάριστε έκει ότσι τσε οι 13 πατριώτε έμαει μαζύ τσε έμαει παρηγορούντε  ο ένα τον άλλε . Εμαει νιούντε Τσακώνικα , έμαει αούντε τα ντέρκια νάμου , πότε βούντε τσε πότε γεούντε , έμαει δείντε κουράγιο ο ένα τον άλλε .  Ο θάλαμο πφι έμαει αραμούντε έκει έχου κρεβάτθοι , φώς , σόμπα τσε καρέγκλε .  Να μου εβαλήκαει σε διάφοροι δουλείε , άλλοτε αμέρα τσε άλλοτε νιούτθα …..

ΚΑΚΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΝΑ ΕΤΘΕ ΟΛΟΙ ΚΑ  . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *