ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Έατθε Τςακωνόπουα τςέ εμού Τςακωνοπούλε

απο Αγιελίδι Μέανε τςε εμού Τεριοτοπούλε

Έατθε απο τα Σίταινα , τσε εμούΓαστενιτσιώτοι

απο Άγιε  Αντρία τσε Πραστέ  καλοί μη Βαστσινιώτοι .

Πραματευτά , Σαμπατική , Λειβάδι , Σαπουνάτσι ,

τα γρούσα να αναστάνουμε , να νη βάλουμε τ’ αβάτσι .

Εατθε όλοι τσε μαζύ , να ανασκουμπουθούμε ,

Τσακώνικα να μάθουμε να ση αναβοιούμε .

Ναϊ βάλουμε το θρόνε ση τσε όρπα  ν’ αραμάει.

οτσ’ ένει βασίλισσα θεά , κανένα μη νη ξεχάει …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *