ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη  Ποίε  άλλε απο το Νικόα το Κούλμπο οκει θα ποί τραγούιδι

ταν εξουδετέρωση τα ιταλικά φρουρά του Πέτσε απο νία μιτσά ομάδα

Τεροσαπουνατσιάνοι. Ενα τέτοιου κατόρθουμα πφου να μη ναθεί τραγούιδι

πφου να μη ναθεί χαμόγελε ελπίδας έτεοι του του βασανιστεί χρόνου νία μιτσά ομάδα

απο συμπατριώτε νάμου εδούτσε το παρών τα πιο καίριε στιγμή τα  Γερμανοιταλικά

κατοχή . Α φωνά  τα σκαβουτά πατρίδα καούα τα καμπτζία ση να αντισταθούνει

ερέτσε πρόθυμοι του συγχωριανοί νάμου . Έκει ακόνη σhονιστέ του  μνήμε σου το τρομακτικό

γεγονός . Νία μπόμπα έκει ξεριστά απο τουρ Ιταλοί ( Ιταλικό αεροπλάνο ) τον κάτου Τερέ

ο Παναγιώτη ο Παπαδιά ( ο Αφέγκη του νονού μη απο τον οποίε άγκα το όνομα ) εσκωτθούτθε

ταν Αλβανία . Ετανη ταν αμέρα είγκιαει ποίντε το μνημόσυνε ση . Το Αεροπλάνο Εξερίε τα μπόμπα τα τζέα ση ακριβώς έτανη ταν αμέρα , έκει  άνοιξη το 1941…….

Να ξαναγύρουμε όμως τουρ ήρωε νάμου . Το ηρωικό τσε τολμηρέ εγχείρημα ενάτθε το χεινόπωρε του 1943 . Ταν ομάδα είγκιαει  ΛΥΡΗ ΚΩΣΤΑ, ΝΙΚΟΑ Μ ΛΑΛΟΥΔΑΤΣΗ , ΝΙΚΟΑ Π ΚΑΡΔΑΡΑ

ΛΙΑ Σ . ΛΥΣΣΙΚΑΤΕ ( Λιάτση ) ΓΙΩΡΓΟ Μ ΣΑΠΟΥΝΑΤΣΗ ( Εγγλέζο ) ΤΣΕ Ο ΜΗΤΡΟ Λ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ

Αρχηγό τα ομάδα έκει ο ανθυποπλοίαρχο ΝΤΙΝΟ  Η ΑΛΕΥΡΑ ..

Πανος Μαρνέρης .  Απο το βιβλίο του Γιάννη Κορολόγο…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *