ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .


Απο τα Παληόχωρα να μου αποσούκαει τα Σοχά . Επεραήαμε ταν αργακηνά  ταν άουνα του Λαζαρίνα Γιώργου Κώστα Μαστοράτση . Ταν άβα μέρα να μου αποσούκαει τον Άγιε Ανάργυρε ( κχριανιδά ) . Όρπα αραμάκαμε 2 αμέρε . Ορπα εκάναει οι γονείε να μου να μου ενέγκαει ίιτα τσε επαρακαλέκαει του Γερμανοί να να μου αφήουει να γύρουμε του Τσέλε νάμου . Δεν σε δούκαει κανία σημασία τσε οι άραχλοι εφύγκαει με πλέτερε στεναχώρια ατσίτερε καημό . Απο Όρπα να μου αποσούκαει τον Κοίλασε τον Άγιελίδι , τον Άγιε Χαράλαμπο. Πάλι εκάναει οι διτσοί νάμου, παλι παρακάλια αλλα μάταια ..Τσίπτα …ποίνετε το καλε τσε ξερίχετε νη το Γιαλέ ….

ΚΑΛΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

2 Responses

  1. Πρεσου ωραία δασκαλε .μπραβο ντι χαλαντι ντι.εσε μπιτε ατσα δουλεία. Να εσι κα.σαμερε εμπαιτσε ηλιε.πρεου ωραία αμερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *