ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΟΠΦΟΥ ΣΕ ΕΜΑΕΙ ΑΟΥΝΤΕ ΜΙΤΣΟΙ .

Χριστούγεννα πρωτούγεννα , πρώτε γιορτά του χρόνου

Μπαήτε  , οράτε,  μάθετε, κειά ο Χριστέ ενάτθε

Ενάτθε τσε ένει ανασταινούμενε, με γά τσε με το μέλι .

το μέλι είνει τςhούντε οι άρχοντε, το γα οι αφεντάδε

τσε το μελισσοβότανε   Να ούσουντε οι τσυράδε .

ενεί όρεγη  ο κάναμε , να κίουμε τσε να φάμε

από αγάκη κάναμε τσε να νη μου οράμε .

Ορεγη πφε τραγουδήκαμε τοίχο να μη βροντάει

τσε ο νοικοτσιούρη τα τσελή πρεσσοί χρόνου να ζάει ..

ΤΣΕ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ…. ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *