ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ένι θίλοι χρίε νάμου να κιμήουμε τα γρούσσα νάμου

Γιορτά θαποίουμε τσαι σάτσι ο Κορωναϊό να κχράτσει . 

Είναι φίλοι χρέος μας να τιμήσουμε την γλώσσα μας 

Γιορτή θα κάνουμε κι εφέτος ο Κορωναιός βα σκάσει 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *