ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΔΕΦΤΕΡΑ 31 του Αωνάρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Ποιερ έκει όμως ογαριάζου τουρ αναποϊδήλε τσε τον τσίνδυνε απουρτέσε το μεροκάματε το οποίε έκει θα δει λίγο άνεση το νοικοτσιουρίε σου . Οι γουναίτσε το σέρι . Οι ατσhοίποι άλλοι το σέρι , άλλοι τα περιβόλια , άλλοι το άνοιμα τα κηγάϊδα , άλλοι το σάκιασμα , τσε άλλοι το πότσουμα τσε ξεπότσουμα τθα καΐτσια .
Για όλοι σκληρά δουλεία απο τα σύνταχα ως ταργά , ήλιε με ήλιε .
Πρεσοί είγκιαει δεήντε δεμάκια όα ταν αμέρα τσε τα νιούτθα είγκιαει ποκίχουντε τα περιβόλια .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..

Τσι έτθε αούντε , τσι έτθε αούντε
Μπάτσε έτθε ανυπομονούντε
Α γιορτά πότε να μόλει
Για να μαζουτθούμε όλοι

….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *