ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΔΕΦΤΕΡΑ 27 του Νοέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

……….ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ………

Οι γείτονε είγκιαει σαν του κλάρε απο το ίιδε δεντρικό ..
Όλοι οι πόρου ανοιτθοί , όλοι οι γειτόνοι καοδετθοί απο τα νία τσέα τθαν άβα . Άμα έκει ζυμούνα νία , ένα παξιμάϊδι ή´ ένα κομμάκι πρότσhουμα νιε ‘κει θιλέγκα τα γειτόνισα , άμα έκει φκειάνα κίτθε τα πρώτα κομμάκια του γειτόνισε για να σκωρεθούνει οι ψιούχε . Ότσι τσε να έκει λείπουντα απο το νοικοτσιουρίε , πρώτα το γείτονα .
Μα το άτσι , μα το προζύνι , μα το ξύδι , μα α ζάχαρη , μα κχάμποσα άλυτα , μα το γανουτέ λεβέτα ,το μύλε για το καφέ , το τέγανε , το δρεμόνι , τα σαμαροτσhιαϊθία , τα ψαλία , για ότσι δήποτε πρώτα το γείτονα …..
Καλέ ξημέρουμα τσε κα συνταχινά ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
ΝΑ ΕΤΘΕ ΟΛΟΙ ΚΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΤΣΕ ΕΥΤΥΧΙΣΤΟΙ …

Άμα λειπέψει το δρεμόνι
Το γείτονα Έτζε με το δρόνη
Μα α γρούσσα σα λειπέψει
Κακό ατςhέ θα να μου ερέσει …..
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *