ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη .

Κα ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ..

Του χρόνου έτεοι κάθε καθαρία ΔΕΦΤΕΡΑ οι σιατέρε είγκιαει φκειάντε του αρμυροκολιούρε τα τύχη σου . Είγκιαει κχαράχουντε τα απαιτούμενα υλικά , άλιτα , υο , άτσι , απο τουρ οικογένειε πφι είγκιαει έχουντε μέλος με το όνομα Μαρία . Α κολιούρα έκει γινουμένα πάντα λυσαούρα , γιατσι έκει πρέπουντα να βάλουει όλιου το άτσι πφι είγκιαει αρίκχουντε . Όα ταν αμέρα νη είγκιαει περαήχουντε μοναχά με ταν αρμυροκολιούρα τσε δίχως ύο .
Τα αργά όποιερ έκει θα οράνει τον ύπρε σου , έτενη έκει θα ναθεί ο άτςhωπο σου .
Εξον απο του πακοκολιούρε είγκιαει φκειάντε τσε τα χοστροκόλιουρα. Ση είγκιαει ποίντε πιο χοντροί τσε ση είγκιαει φταίντε Τάσου τα χόβολη …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Για Μέανα ανηφορία , τάτσου φτώχεια , κα καρδία .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *