ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη … ασυνέχεια τα ιστορία με το ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ..

Τόν αργακινέ περίπατε μη  α Παραλία ( ο Κάμπο ) ένει όλιου ζωντάνια . Κόσμο  ένει έγκου καταγεί τσε καταπά , αυτοκίνητα ποίντα ένα σωρέ αντάρα . Οι Ντόκιοι τσε οι τουρίστε είνει απολαμβάντε τα μπουκαδούρα , με το δροσισκικό σου πιοτί , με το παγωτέσου ή´ με του τεγανίτε σου . .
Εζού ένει κατσατέ τθό παγκάτσι το λιμάνι , τσε ο ήλιε ένει έτοιμο να γκριουφτεί κίσου απο ταν ατσhά Σέα . Ο εψιλέ μη ένει σταμακίχου νοσταλγικά τα τάνου γειτονία .. Όρπα πφι επρωκιουτςhαχήκα . Το τόπο πφι ένει στοιχιουτέ τάσου μη με όα τα βιούματα μη από μιτσί καμπτζί . Κάθε βοά πφι ένει βιγλίζου ( αγναντέγκου ) το τόπο μη , νοερά ή´ τα πραγματικότητα ένει δακρύζου…..

ΚΑΛΕ ΝΙΟΥΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΥΓΕΙΑ..
ΚΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΝΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΒΔΗΜΑ.
ΝΑ ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΈΤΕΟΙ ΠΦΙ ΕΙΝΕΙ ΕΧΟΥΝΤΕ ΑΝΑΤΖΗ …

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *