ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

..

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Δέφτερα 8 του Οχτώμπρη  2018 . ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι .   Τσακώνικα με το Πάνο . 

( Λαοί που γλώσσαν δεν τηρούσιν μόνοι τους βάζουνε θηλιάν

και θέλουν να πνηγούσιν )  . 

Ενα μπλεύρι = ένα μπλευρό 

Δύου μπλεύρια = ένα γουμάρι = δύο μπλευρά = ένα φορτίο 

Εκόβα ένα μπλεύρι κάβα , να κόψου ένα ακόνη  τσαι να ποτσού=

Έκοψα ένα μπλευρό ξύλα να κόψω ένα ακόμα  και να φορτώσω 

Κουμπάρε χρηστού ή´ χρωστού ντοι ένει 2 μπλεύρια ,

 ένα γουμάρι άλυτα , τσαι ένα μπλεύρι κάβα. 

Κουμπάρε σου χρωστάω 2 μπλευρά ( 1 φορτίο ) αλεύρι 

και ένα μπλευρό ξυλλα …. 

Ε ο χάμαει δα τσιόα = δεν χαθήκαμε  δα κιόλας 

Το ένα μπλεύρι ένει πιό βαριού από το άλλιου 

θα ξεστρουθεί το μουάρι = 

Το ένα μπλευρό είναι πιο βαρύ από το άλλο , θα ξεστρωθεί 

( ξεσαμαρωθεί ) το μουλάρι ….

Εμπαήκα με ένα μπλεύρι κάβα ποτσουτέ από το ρυάτσι  τθα πορεία .

Αναίβηκα με ένα μπλευρό ξύλα φορτωμένος από το ρέμα στο δρόμο . 

Ο ‘σα ποίου δύου πορίε τσαι εκιού βρε χριστσιανέ ; = 

Δεν έκανες δυο δρόμους και εσύ βρε χριστιανέ ; 

Εκόφταει οι γούνοι μοι τον ανήφορε  = 

Εκόπηκαν τα γόνατα μου στόν ανήφορο 

Καλε ξημέρουμα , κα Δέφτερα τσαι κα εβδημά . 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *