ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΔΕΦΤΕΡΑ 8 του Γενάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

Τα παιγνιίδα τουρ αώνε κάτσι το ξεχουριστέ . Έμαει μπαήντε τάνου τα σβάρνα πφι είγκιαει σιούρουντα τα μουάρια ή´ τα άογα , τσε έμαει
Καμαρούκχουντε τσε περηφανεγκουμένει σάματσι έμαει ποίντε το γιούρε του κόσμου . Ποίερ ένει μπορού να ξεχάει του τούμπε Τάσου ταν άουνα , το σκαρφάουμα τουρ αλιοχράε τσε τουρ αχράε τσε τα μαρτούρια του τσhιτσhιρόνε πφι σε έμαει βάντε το κισινέ σου ουρά απο καλαμία …..Για εβδημάε έκει κχοντούκχουντα το σέρι . Σκληρά δουλεία με το δραπάνι , ως πφι να μαζουτθεί ταν άουνα , να λιχινιστεί τσε να φαγκιστεί ο καρπό . Τότθε άκει να ξεχαστούνει οι κόποι , να χαρεί α καρδία σου , τσε να γιάνει τα χεία σου συνοδεγκούμενα με ταν εφτσή : ( χίλια μόϊδα τσε το πφράμα χώρια ) ….

Κα Δέφτερα κα εβδημά . Τσερέ για δουλεία …..

Τα σβάρνα να μπαήουμε , τούμπε πρεσοί να ποίουμε
Αλλά τα γρούσα θα νη νιλήουμε τσε μπίτι ο θα νη αφήουμε …
…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *