ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Δέφτερα  8 του Αωνάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι …. 

Κα εβδημά σε όλοι νάμου ….

Το 1965 ελειτουργήτσε τσαι το σκολείε τα παραλία . 

Έκει όρπα πφι είνει τα γραφεία του Δήμου . Μπρούτερα , για ένα διάστημα ελειτουργήτσε σα σκολείε το ισόγειε τα τσελή του Σπύρου του Μένη .  

Τελικά τα σκολεία του Τερού , τα παραλία , του Μεάνου εσυχωνεύταει με το Σκολείε του Σαπουνάτση πφι εματανομάστε σε εξαθέσιε δημοκικό σκολείεΤερού τσαι Σαπουνάτση .  180 καμπτζία του δόξε σοι το σκολείε του Τερού  , εκατό του Σαπουνάτσι τσαι άβα κανιά ογδονταρία το Μέανε , ο’ νει ξέρου πόσα το Κάμπο. 

Περίπου 350 με 400 καμπτζία σε τέσσερα διαφορεκικά σκολεία έδαρη εμαζούτθαει σε ένα τσαι είνει μόνιου 70 .

Εκλείτσε το σκολείε του τάσου Τερού το 1985. 

Ένα πανέμορφο ευρύχωρε τσαι ευήλιε  σκολείε με πανέμορφο προαύλιε , τσήπο , κινηματογράφο , στέρνα , ατςhοί αίθουσε με το  τεράστιε ξυπνητήρι σοι , με τα βιβλιοθήτση σοι εκλείτσε τσαι ο ξαναλειτουργήτσε τσαι ούτε μπρόκετε… το χκίριε πφι κάποτε έκει το τσέντρη, πφι έκει τσέα τσαι πηγή για μάθηση μετά από 120 χρόνου εκλείτσε . Τσαι έδαρη χωλιατέ , σεκλεκιστέ τσαι καταέρμο ένει στέκουντα περήφανε τα μισά τού Τερού … κάτσι τσαι κάποιοι ένει απαντεχούμενε …. Για να οράμε . 

Έρμο το σκολείε αραματέ , έρμο τσαι μοναχό σοι

Περήφανε ένει στεκούμενε το στέκι το δικό σοι .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *