ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΔΕΦΤΕΡΑ 6 του Νοέμπρη 2017.. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ .

Με τα διαταγή τα γενικά επιστράτευση τα Τεριώτσιχα καΐτσια γομάτα νέοι τθαήαει άγκυρα τσε βαλήκαει πλώρη για τα ‘Νάπλι . Οι Νέοι αφήκαει το πφίρσιμο τσε το τσhοπανιλίτσι τσε με ακχόντουτθε χαρά τσε πίστη είγκιαει αρίκχουντε τα πορεία για το μέτωπο . Μετά απο ταν επιστράτευση ακολουθήτσε α επίταξη με τα αογομούαρα . Ση είγκιαει ζαλέγκουντε τον Άγιε Λίδι , ( ζαλέγκουντε είγκιαει τα πιο νέα τσε τα πιο γερά ) τσε απο Όρπα με καίτσια ση είγκιαει απολήντε τα ‘Νάπλι . Σε κχάμποσοι αμέρε τσε ένταει άκει να ερεστούνει το μέτωπο . Ένα τηλέφωνε μονάχα έκει ερεσκούμενε τα ΤεροΣαπουνατσέϊκα .
Έκει το Κάμπο τσε νιέ έκει χειρισκούμενε ο Νιχάλη Κουνιά ( Θρούμπη )
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΚΑ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ. ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ , ΠΦΙ ΕΝΕΙ ΑΟΥ ΤΣΕ Ο ΚΟΛΕΓΑ ΝΑΜΟΥ ΝΙΚΟΑ ΣΥΚΙΩΤΑ .

Τουρ ελήε να μαζούτε
Προσοχή μη ση κατσhούτε
Τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ νιλήτε
όκια τσε να ερεστήτε …
…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *