ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Δέφτερα 4 του Σερικχή 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι ….

………..Κα εβδημά σε όλοι νάμου ………. 

 Ο Χτενά. Άβα πφουντετθά τέχρα . Ο Κοσμήτα Δηνήτρη Σπύρου Γιαννούλη  έκει  χτενά  , ο μάστορα για όα τα χτένια τα περιοχή . Όκει αφήνου γειτονία για γειτονία . Α φωνά σοι νιουμένα σε όα τα χωριουδάτζα,σε όλοι του γειτονίλε : χτένια ένει φκειάνου τσαι χτένια ένει πού…. 

Κάθε τσέα έκει  έχα το δικό σοι αργαλειέ (οριζόντιε ) για τα πλέτερα υφαντά .  Τα χοντρά άκει να σ’ αποσούνει τθού υβατοτριβέ τθον Αγιε Βασίλη τσαι κχάμποσα τα πιο αφρά του χέρε του Χρήστου του Κορόγου (Μίγγα ) , τα οποία ίγκιαει γινούμενα ζηπούνια , ρασοβράτζα , τσαι κάπε.. Ο Χτενά έκει επιστσευάζου ταν  παλιά τσαι κατςhουτά χτένα  τσαι έκει πού τσαι τσαινούτσια … 

Οι γυρόγοι του τότθε πφι ίγκιαει έγκουντε σε κάθε γειτονία τσαι ίγκιαει πούντε τα πραμάκια σου , τα καρέλια με τα κονά , τςhαϊθίλε , μπογιέ ,

Παραμάνε , γυαλίστρε , κουγγία , δαχκυλήθρε , τσιτσάρε , τσαι πρεσά άβα μιτσοπράματα . Σε ενα Κασελάτσι  α κάθε  νοικοτσιουρά έκει έχα τα πραμάτεια ση για τα σhαψίματα  τσαι τα πιςhαματούματα … 

Για πρεσοί χρόνου ο  ταχκικό γυρόγο έκει. Θανάση Κοματά με καταγωγή κάκια από ταν Ευρυτανία ……. 

Έατθε  να γιομήσουμε με χαμόγεα τα προσώπατα σε όλοι του μαμούδε τσαι παππούδε νάμου , με το να νιλήνουμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

3 Responses

  1. Οι Κοσμίτες ήταν οι χτενάδες της περιοχής Γύριζαν σε όλα τα χωριά και επισκεύαζαν τα παλιά και σπασμένα χτένια ή πουλούσαν καινούργια

    1. ΟΙ Κοσμίτοι ίγκιαει οι χτενάδε τα περιοχή. ΄Ιγκιαει γιουρίζουντε σε όα τα χωριουδάτζα τσε ίκγκιαει διορθούκχουντε τα κατσoyτά χτένια, ή ίγκιει π[ούνυε τσαινούρτσιά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *