ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ( α κατάληψη )
Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου .
……Παρέα με το ΠΑΝΟ….

Σε έντενη το παράξενε τσε αλλόκοτε κόσμο οα ένει πορούντα να ναθούνει , κα ούρα σαν έγκεινη πφι ενάτθε ταν ατσιπέρη τθο παληέ σκολείε του Τερού . Για πρεσοί χρόνου έδαρη ένει αραμούντα κλειστέ , ένει τσιτατθέ σε ύπρε ! Ήρεμο τσε γαλήνιε
Τσε α μόνε ση συντροϊθία οι περατοί ση δόξε τσε μεγαλεία …
Εταράνει τον ύπρε ση οι συνταχινοί φωνέ , α πρεσά αντάρα τσε οι πρωτάκουστοι διαμαρτυρίε τσε παράπονα . Εκει γινούμενε τα κακομοίρα του Κουτρούλη ο γάμο ….. Τάχα τσι να έκει νατέ ;
Ποίερ είγκιαει ποίντε έντανη τα συγκέντρωση ;;;;;;

ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ΕΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑΤΣΙ ;
ΕΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑ ΤΣΕ ;
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *