ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
ΔΕΦΤΕΡΑ 29 του Γενάρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

ΤΟ ΜΟΥΑΡΙ ΝΑΜΟΥ Ο < ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ >
Απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διαστσευή τσε γραφτε τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ απο τον Πάνο Μαρνέρη .

Αν τσε είνει περατοί 60 χρόνου απο τότθε πάντα ένει θυμούμενε το μουάρι νάμου τον Αμερικάνο. Νιε αραμάτσε έγκεινη το όνουμα γιατσι νιε εμπήτσε νάμου δώρε , ένα τσείε τα Μάτη μη απο ταν ΑΜΕΡΙΤΣΗ .
Γιώργο Καμπύση έκει το όνουμά ση . Έγκεινη το δώρε πφι να μου εμπήτσε έκει για σενεί ατςhέ γεγονός .
Δύσκοα να αγοράσερε μουάρι , όνε τσε ακόνη πιο δύσκολε ένα άγο έτεοι του χρόνου. Άλλιου ένα μουάρι έκει έχου απολητέ ο ξενιτευτέ τσείε τθον ανηψιέ ση Σταμάκη Γ. Λάτση τον οποίε νη είγκιαει έχουντε παρτέ αιχμάλωτε οι Γερμανοί , όπφου τσε ταν Αφέγκη μη ….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΑΓΑΚΗ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …
………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *