ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΔΕΦΤΕΡΑ 28 Αγούστου το 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Ενα Ατςhέ , ένα πάσιου ατςhέ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ.
Με εσυγκινήατε αφάνταστα ταν ατσιπέρη τα γιορτά νάμου.
Αφήκα να περάνει δύου αμέρε για να νη μου απολήου τον ευχαριστήριε χαιρεκισμό μη . Όλοι εκάνατε οράκατε , Ενιάκατε τσε σίγουρα εμπαλήκατε τα συμπεράσματα νιούμου . Εμπήκαμε το καλλίτερε πφι έμαει πορούντε , με το λίγο χρόνε πφι έμαει έχουντε του χέρε νάμου . Υπόσκεση του χρόνου θα ένει ακόνη καλλίτερε ..
Έξ άλλου έντενη ο χορέ ο ‘κεί για συμπεράσματα . Έντενη ο χορέ
ο ‘κει τσίπτα παρατάνου , απο νία υπενθύμιση , από νια τονωκικά ένεση τα προσπάϊθα νάμου , νία σφραγίδα ταν απόφαση νάμου , ένα ανανέουμα ένα σκούντημα για να να μου θυνήχει ταν υποχρέωση νάμου .
Να μη ξεχένουμε το καθήκον νάμου , τσε ιδιαίτερα τα καμπτζία νάμου . Έντεοι θα είνει οι συνεχισταί , σε έντεοι θα παραδούμε τα σκυτάλη .
Τσε πάλι ένα ατςhέ ευχαριστού σε όλοι νιούμου τσε τθο κάθε ένα χουριστά , τάσου απο τα καρδία μη . Ούτε πφε θα προσπαθείου να απαντίου τθο κάθε ένα χουριστά γιατσί ο θα τελειού ούτε σε δύου αμέρε ..

Καλε νιούμου ξημέρουμα τσε κα εβδημά .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *