ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Πολύχρονοι όσοι είνι γιορτάζουντε .. 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

ΔΕΦΤΕΡΑ 25 του Μάτζη 2019. Α Τσακωνοπαρέα ..

Οι αητοί του Μαλαιβού :  με ταν  Ελένη Μάνου .. 

Τάσου το ατςhέ τσίνημα τα Μοραΐτσιχο κλεφτουριά , οι Τσάκωνε  κρέφτοι τσαι κουρσάροι είνι αντιπροσωπέγκουντε ταν ελέφτερε ψιούχα τσαι καρδία για όλοι του Τσάκωνε πφι απαραμάκαει ελέφτεροι τθα πλάγια τσαι του σhινοκορφέ του Μαλαιβού τσαι είνι κιμούντε τα πατρίδα σου . Αητοί του Μαλαιβού σε βαφκίαει τσαι έτρου απαραμάτσε α ονουμασία … 

ΑΝΤΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΗ : Τσάκωνα  ( 1780 — 1800 ) 

ΔΗΝΗΤΡΗ  ΚΑΛΙΟΝΤΖΗ :Σικαινιώτα  ( 1780 —1800 ) 

ΝΙΧΑΛΗ  ΓΚΙΟΡΑ : Γαστενιτσιώτα ( 1800–1821)

ΠΑΝΟ ΡΕΠΠΑ : Αγιελιδώτα  (1800–1821 ) τσαι 

ΓΙΩΡΓΑΤΣΗ  ΝΙΧΑΛΑΤΣΗ : Πραστσιώτα  ( 1800–1821) 

Το τσαιρέ του πρωτοκρέφτα Ζαχαριά του Μπαρμιτσιώτα 

(1759–1804)πρεσά Τσακωνόπουα εδρανήαει κοντά σι τσαι ερέσταει το <μεϊντάνι > όπφου νι ίγκιαει αούντε τότθε τσαι πολεμήκαει για να λευτερουϊθεί α Πατρίδα . 

Ο πόθε για τα λεφτερία έκι σhιντουτέ τάσου του καρδίε σε όλοι τουρ 

Έλληνε πφι σκαβουτοί ίγκιαει ζούντε νία τυραγνιστά ζωή . 

Τσαι άμα κχάμποσοι πρωτοπόροι τσινήκαει να ετοιμάζωει τον ατςhέ ξετθαϊσμό οι ΤΣΑΚΩΝΕ ο’κι δενατέ να απαραμάνει κίσου τσαι να μη θυσιαστούνει  για τα Πατρίδα . Αμ τσι άλλιου ο ‘νι τυχαίο πφι α επανάσταση ετσινήτσε πρώτα τάσου τα Τσακωνιά του 16 του Μάτζη 9 αμέρα μπρούτερα από τα Καλάβρυτα …

 …….Ζήτω α Τσακωνιά τσαι ζήτω α Ελλάδα……. 

————ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ————— 

—————————————————————————

Μέσα στο μεγάλο κίνημα της  Μοραΐτικης Κλεφτουριάς οι Τσάκωνες 

Κλέφτες και κουρσάροι αντιπροσωπεύουν τη ελεύθερη ψυχή και καρδιά για όλους τους Τσάκωνες που περέμειναν ελεύθεροι στις πλαγιές και τις βουνοκορφές του Μαλαιβού και τιμούν την πατρίδα τους . Αητούς του Μαλαιβού  τους βάφτισαν και έτσι παρέμεινε το όνομα . 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΑΚΩΝΗΣ : Τσάκωνας (1780–1800)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΙΟΤΖΗΣ : Σιταινιώτης  (1780–1800)

ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΟΡΑΣ : Καστανιτσιώτης (1800–1821) 

ΠΑΝΟΣ ΡΕΠΠΑΣ : Λεωνιδιώτης (1800–1821)

ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Πραστιώτης (1800–1821) 

Τον καιρό του Πρωτοκλέφτη του ΖΑΧΑΡΙΑ του Μπαρμπιτσιώτη 

(1759–1804 ) πολλά Τσακωνόπουλα έτρεξαν κοντά του και ευρέθησαν στο ,μεϊντάνι , όπως το έλεγαν τότε και πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας . Ο πόθος για την λευτεριά ήταν ριζωμένος μέσα στις καρδιές όλων των Ελλήνων που σκλαβωμένοι ζούσαν τυραννική ζωή .Και όταν οι λίγοι πρωτοπόροι ξεκίνησαν να ετοιμάζουν τον μεγάλο ξεσηκωμό οι Τσάκωνες δεν ήταν δυνατό να παραμείνουν πίσω  και να μην θυσιαστούν  για την Πατρίδα . Αμ και τί άλλο δεν είναι τυχαίο που η επανάσταση  ξεκίνησε μέσα στην Τσακωνιά  στις 16 Μαρτίου 9 ημέρες πριν από τα Καλάβρυτα … 

Ζήτω η Τσακωνιά και Ζήτω η Ελλάδα … 

—————— ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————— 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *