ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Δέφτερα  22 του Οχτώμπρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ 

ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΑΙ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ . 

….. ΑΒΥΣΣΕ …. του Πάνου Μαρνέρη … 

Α  ψιούχα ένει άβυσσε  ,  τσαι μη παραψαφήνερε

Μη ζουρλιστήρε θίλε μοι , καθώς θα νι μελετήνερε . 

Όσιου τς’ αν νι μελετήερε , άκρα  ο θα  ερέσερε

Απλά ρητά τσαι σίγουρα  , πλέκιεριου θε να μπλέξερε. 

Γιατσί  οπά πφι ένει μπαητά απόφαση για κάτσι   

Α ψιούχα πφι είνει άβυσσε  , ίσως τσαι να νι άτσει .. 

Α ψιούχα νάμου α άϋλε , α άτζιχτε , α αόρατε 

Σκληρά τσαι α πονεκικά ,Ένει όντως ένα άβυσσε 

Άβυσσε α ψιούχα ένει λοιπόν τσαι πφού να νι εξηγήρε

Τσαι μη νι πρεσιού συχίζερε ,ήσυχο να νι αφήρε . 

Άφενη τα κρίση  σοι , να ποίνει  το δικό σοι 

Αφού ο θα κατάβερε , ποτέ το λογισμό σοι……..

Καλέ ξημέρουμα  με υγεία . Κα συνταχινά

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩ¨ΝΙΚΑ ………  

…………… ……….

Άβυσσος είναι η ψυχή και μην τα πολυψάχνεις 

Μην παλαβώσεις φίλε μου ,καθώς θα την μελετάς

 Και εκεί που έχει βγεί , απόφαση  για κάτι 

Η ψυχή που είναι άβυσσος μπορεί και να τ’ αλλάξει . 

Η ψυχή μας η άϋλη , η άγγιχτη , η αόρατη .

Η σκληρή και η πονετική , άβυσσος είναι όντως . 

Άβυσσος η ψυχή είναι λοιπόν πως να το εξηγήσεις ,

Μη την συγχίζεις και πολύ ήσυχη να την αφήσεις 

Άστηνε στην κρίση της να κάνει το δικό της 

αφού δεν θα καταλάβεις , ποτέ τον λογισμό της …

……. Καλο ξημέρωμα με υγεία καλό πρωινό ..

          …….ΜΙΛΑΜΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *