ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

… ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …
Μετα απο το φτάμα οι Σhονιστοί άντου είγκιαει αρίκχουντε τα θέση σου το ράφι ή´ τα σανία .
Τουρ αρραβώνε , του γάμοι , τα βαφκίσια , τα μνημόσυνα , του χαρέ τσε του στεναχώρειε ο φούρνε παρών . Άλλοι γουναίτσε ζυμούντε , άλλοι δέσουντε τσε φουρνίζουντε . Αμα ένα φούρνε ο ‘κει αρτσετέ είγκιαει μπαίντε τα μάχη τσε οι φούρνοι τα γειτονία . Α πανιάρα , το φουρνόκαλε , το φκυάρι , το βρετθέ κόλλημα για τον αρνούχο , το πούμα , όα σε ενέργεια .
2 με 3 βολαί το χρόνε οι φούρνοι άκει να γιομήσουει με παξιμάϊδα . Μπρι ζάνει για μεροκάματε τα Ιρια ,ή´ για σέρι είγκιαει αρίκχουντε μαζύ σου τα παξιμάϊδα .
.. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..

Παληα πρωτεύουσα Πραστέ , εσούκα πάσιου ακιστατέ….

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *