ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα 19 του Αγούστου 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

ΔΥΟΥ ΑΜΕΡΕ ΑΡΓΟΥΤΕΡΑ ΑΠΟ  ΤΑ ΓΙΟΡΤΑ ΝΑΜΟΥ . 

Α γιορτά επεράτσε τσαι έκι πρεσιού κα. Έκει πορούα να έκει καλλιτέρα τσαι γιάκεινη θα προσπαθήουμε ταν επόμενε χρονία . 

Ετυχήκαει ουριστοί καταστάσαι τσαι το κόκιασμα του κόσμου έκι κάπφου μειουτέ . Τελοσπάντων ο ήχο έκι πρεσιού καλέ γιά έγκεινη έμε φχαζhιστούντε το Βατζέλη Κυρίο ( Μοΐνα ) . 

Τα Θεατρικά μιτσά τσαι σε εκτέλεση τέλεια .. 

Τα μιτσά , τα καμπτζία νάμου, τα βαστάρια νάμου , οι συνεχισταί νάμου , εκρέβαει τα παράσταση . Συγχαρητήρια τθα καμπτζία τσαι του γονείε .. Ευχαριστούντε όλοι Εμού πφι να μου εκιμήκατε με το κόκιασμα νιούμου . Να έτθε πάντα κα τσαι του χρόνου . Α Τσακωνοπαρέα ένι έχα ένα ολάτσερε χρόνε για να βελτιούει τσαι να παζhησιάσει κάτσι καλύτερε του χρόνου . 

Έμε Ευχαριστούντε το (Δήμο τα Νόκιε Κυνουρία ) για τα παραχώρηση του χώρου ( θεατράτσι Μελίνα Μερκούρη ) 

Α απουσία του Δημάρχου τσαι του αντιδημάρχου αισθητά αλλά διτσαιολογητά καθότσι τσαι οι δύου ίγκιαει εκτός Τερού …

Ένα ατςhέ ευχαριστώ τσαι το χορευκικό του Τερού   πφι με τα παρουσία σι  τσαι συμβολή σι εχρωμακίε ταν γιορτά..

Επίσης σε έμε ευχαριστούντε τσαι για το ότσι να μου επαραχωρέκαει του παραδοσιατσοί στολαί …Επίσης τον ευχαριστήριε μι όγο ανήμερα τα γιορτά ελησμονέκα το όνουμα τα Ματίνα Κουρμπέλη , να μι συχωρέει ..Ευχαριστούντε τον Δηνήτρη Πανάγο τσαι το Κώστα Τρανά για τα βιντεοσκόπηση τσαι σε όλοι πφι εδούκαει  χέρα βοηθείας 

Α προσπάϊθα για ταν αναβίουση τα γρούσσα νάμου ένι πάντα ο ΣΤΟΧΟ ΤΣΑΙ Ο ΣΚΟΠΟ  τσαι να μη νι αλησμονήνουμε … 

 

Ατςhά, α συγκίνηση  άμα τα νεούτερα καμπτζία εκλείκαει ταν γιορτά  με το δικό σου μοντέρνο σκοπό . Το  ντούμα από του χέρε του   κόσμου ,   σε έκι  σιγοντάρουντα … 

Μ Η  Π Α Ρ Α Γ Κ Ω Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι  ΤΑ  Γ Ρ Ο Υ Σ Σ Α  Ν Α Μ Ο Υ

 Ε Ι Ν Ι  Τ Α     Τ Σ Α Κ Ω Ν Ι Κ Α   Α   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α     Ν Α Μ Ο Υ  

Καμπτζία μι έτθε έχουντε τον όγο μι τσαι από ολόκληρε τα Τσακωνοπαρέα … Α γρούσσα ποτές ο θα παραγκωνιαστεί …..

 ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

———————————————————————

Η γιορτή μας πέρασε και ήταν σχετικά καλή . Θα μπορούσε να ήταν καλλίτερη και γι αυτό θα προσπαθήσουμε την επόμενη χρονιά . Έτυχαν ορισμένα γεγονότα και η προσέλευση κάπως μειωμένη …. ο ήχος τέλειος και ευχαριστούμε γι αυτό το Κύριο  αγέλη Κυρίο ( Μοΐνα ) . Τα θεατρικά μας μικρά και σε εκτέλεση τέλεια … Τα μικρά , τα παιδιά μας , τα βλαστάρια μας , οι συνεχιστές μας , έκλεψαν την παράσταση . Συγχαρητήρια στα παιδιά και στούς γονείς …. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με το κόπισασμα σας . Να είσαστε πάντα καλά και του χρόνου . Η Τσακωνοπαρέα έχει ένα ολόκληρο χρόνο για να βελτιώσει και να οαρουδιάσει κάτι καλύτερο του χρόνου .. 

Ευχαριστούμε πολύ τον ( Δήμο Νολτιας Κυνουρίας ) για την παραχώρηση του χώρου ( θεατράκι Μελίνα Μερκούρη ) 

Η απουσία του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου αισθητή αλλα δικαιολογημένη , καθότι και οι δυό ευρίσκονταν εκτός Τυρού ..

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορευτικό Τυρου που με την παρουσία του και συμβολή του χρωμάτισε την γιορτή . 

Επίσης τους ευχαριστούμε για την παραχώρηση των παραδοσιακών στολών .. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Πανάγο και τον Κώστα Τρανά για την βιντεοσκόπηση … και σε όλους που έδωσαν χέρι βοήθειας . 

Η προσπάθεια για την αναβίωση της γλώσσας είναι πάντα ο ΣΤΟΧΟΣ και ο ΣΚΟΠΟΣ  και να μην το ξεχνάμε .. 

Μεγάλη η συγκίνηση όταν τα νεώτερα παιδιά  έκλεισαν τη γιορτή με τον δικό τους μοντέρνο σκοπό και χτυπώντας τις παλάμες ο κόσμος τα σιγόνταρε . 

Μην παραγκωνίζεται την γλώσσα μας 

Είνα τα Τσακώνικα η ιστορία μας ..

Παιδιά έχετε τον λόγο μου και από ολόκληρη την Τσακωνοπαρέα ότι η γλώσσα ποτέ δεν θα παραγκωνιστεί ….

Καλή εβδομάδα σε όλους μας και του Χρόνου … 

……….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *