ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΔΕΦΤΕΡΑ 18 του Τσhυγητή 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ .

Ένει θυμούμενε οτσι : Άμα έκει κόφου ο Αφέγκη μη κάβα , ποτε ό ‘κει κόφου τα βαστάρια , ο ‘κει ισιοπεδούκχου , ο ‘κει γυμνούκχου το λόγγο . Αμα αργούτερα τσε εζου εκιάκα τα τέχρα , με έκει μαούνου άμα έμα γυμνούκχου ταν πλεύρα .
Ένει νια πρεσιού κουραστσικά δουλεία. Ένει πρέπουντα να κόψερε τα κάβα . Περίπου 10 με 15 αμέρε . Τότθε ση είγκιαει κόφουντε με το τσικούρι , ου είγκιαει υπάρχουντα τα αλυσοπρίονα .
Το καλλίτερε εργαλείε έκει το τσικούρι .
Ο Αφέγκη μη νιε έκει προσέχου σαν τουρ εψιού ση . Κια έμαει κοτούντε ενεί τα καμπτζία να νη κιάσουμε του Χέρε νάμου !
Μονάχα το Λία έκει μπιστεγκούμενε πφι έκει ο πιο ατσhέ .

Κα συνταχινά Τσακωνοπαρέα μη . Νιλήνετε Τσακώνικα γιατσί :

Απέ χαϊθει το όνειρε , χαϊθεί τσε α Ελπίδα
Τα γρούσα θα νη άρει ο φουσού , θα νη άρει α καταιγίδα .

Έντενη το στίχο θα νη γράφου για πρεσέ τσερέ ……..
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *