ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Δέφτερα 18 του Σερικχή  2018 . Τσακωνοπαρέα μη … 

……….Α πρώτε γειτονία # 3…….. 

         …….Κα εβδημά σε όλοι νάμου…….

Το κίσου μέρη τα τσελή έκει ο όμορφο Άγιε τα Δεσποίνη , το ένα από τα δύου νεκροταφεία του Τερού . Το άλλιου έκει τον 

Άγιε Γιώρτση . Το νεκροταφείε τα Δεσποίνη ένει το ποιό ανάγκια μέρη τάσου το Τερέ . Μιτσά  καμπτζία παίζουντα έμαει το προαύλιε του Αγίου με ατςhέ σεβασμό προς τα  μνήματα τσε τον Άγιε .. Κάκια κάκια έμαει Τσαπρούντα αποστατά τάνου το μπαστούνι ,ανάγκια τα θάασσα πφι πάντα έκει αεράτε  τσε δροσερέ . Ιστορίλε πρεσοί για του πενατοί

,για φαντάσματα  αλλά για κατά κάποιε περίεργο όγο ο ‘μαει φοζούμενα . Έμαει θεωρούνται το χώρε έντενη   δικό νάμου . Έμαει νατοι πρεσιού οικείοι μαζύ ση  . Οι πενατοί είγκιαει το δικό σου σιωπηλέ τσε ήσυχο  κόσμο τσε ενεί  το δικό νάμου κόσμο , το παιδικό τσε ανέμελε κόσμο . Ένει θυμούμενε με πόσα κατάνυξη τσε σεβασμό έμαει μπέ. ντε το εσωτερικό  του Αγίου να ποίωμε το Σταυρέ νάμου . 

Τσε επίσης με πόσε σεβασμό έμαει σβαΐχουντε τα ονούματα απο του πενατοί τάνου του Σταυροί τσε έμαει ποίντε σύγκριση τουρ ηλικίε . Με το Γιώργο του Κλίμα το καλύτερε παιδικό μη θίλε ,έμα μεριακχούμενε έντενη τον χώρε … 

Τα γρούσα σεβαστήτε νει τσαι συνεχώς νιλήτε νει 

Το χρήε νιούμου ποίετε νει.

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *