ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΔΕΦΤΕΡΑ 18 του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Βαρεία δουλεία τσε πάρα πρεσιού κουραστσικά για τουρ αθροίποι τσε για τα ζώα . Το μεσαμέρι είγκιαει αρίκχουντε νία ανάσα τσε είγκιαει τςhούντε νία γουλία άντε , με ότσι άλλιου είγκιαει έχουντε φερτέ μαζύ σου . Απο τα τσιουφά του κάθε ζώου είγκιαει κρεμέντε ένα ντροβά με βρώνη ή´ κρίσε . Έκει το δυναμωκικό σου .
Ου ‘γκιαει χασομερίχουντε πρεσσιού γιατσί α αμέρα έκει μιτσά .
Είγκιαει κάμουντε ως πφι να χαϊθεί ο ήλιε απο του σhίνοι τσε να γύρωει τα απότσια .
Τσέρφο , Ζαρίτσι , Γωνία , Κοφούνι , Πρίνε , Κουτσογιάννη ,
, Χαράτςhε ,παντού έσα νίου φωνέ . Ζωντανέγκα έκει α περιοχή . Ο τόπο οργουτέ έκει άσου όψη . Άμα έκει τελειούκχουντα το καμάκι είγκιαει ονειρεγκουμένοι το βρέχο τσε ταν άνοιξη με τα βοτανίσματά ση
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ…
ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

τα χούρα θα καμέρε , φαέ για να σερίτσερε
ΤΑ γρούσα για να μη χαϊθεί έν’ πρέπουντα να νη νιλήνερε …..
………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *