ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

 Δέφτερα 15  του Απρίλη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι # 111: Τσακώνικα με το Πάνο ……….  

Ακχουγκία  = ακούμπησα ,  Ατζία   =    άγγιξα 

Ατζιά     =      άγκιαξα —— Κουΐζου = σκούζω 

Αποαρίκχου = αποπαίρνω , πανιούκα = πανούκλα 

Ίσια πφι νι ακχουγκία  τσαι αρχινήε του κουητοί = 

Ίσα που τον ακούμπησα και άρχισε τα σκουξίματα .. 

Βρε ούτε πφι νι ατζία τσαι μ’ άτζε αποαρίκχου = 

Βρε ούτε που τον άγγιξα και με αποπήρε . 

Όρα μπάτσε νιε ατζιά ίσια πφι νιε ατζία βρε καμπτζί μοι = 

Κοίτα μήπως τον άγγιαξα ίσα που τον ακούμπησα βρε παιδί μου . 

Ίσια ,ίσια πφι νι ατζία , πφου τθο διάτανε νι ατζιά

Μόλις πφι νιε ακχουγκία τσαι αρχινήε τα κουητά ,

Όλιου μ’ένει αποαρίκχου , όλε το ντουνιά εν’ βρίζου 

Πφι να μπάλει τα πανιούκα , τσι επαθήτσε τσαι ένει κουΐζου . 

Ίσα , ίσα που τον άγγιξα , πως στο διάτανο τον άγγιαξα 

Μόλις που τον ακούμπησα , και άρχισε τα σκουξίματα 

Όλο με αποπαίρνει , όλο τον ντουνιά τον βρίζει 

Που να βγάλει την πανιούκα , τι να έπαθε και σκούζει …. 

Μη μι ακχουγκίχερε = μη μ’ακουμπάς 

Μ’ατζιάερε = με άγγιαξες . Μην κουΐζερε = μήν σκούζεις 

Όρα μη νι ατζίξερε = κοίτα μην τον αγγίξεις 

Μη μι αποαρίτσερε , ο νι φταίου = μην με αποπαίρνεις δεν φταίω. 

Μα πφι να μπάλερε τα πανιούκα=μα που να βγάλεις την πανούκλα…….. 

………..Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου ……….. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *