ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

—————— ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ —————— 

Δέφτερα 14 του Γενάρη 2019 .ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο  για του νέοι # 94

Κχαμπάνι = η  σιδερένια λαβή  στά σαμάρια (4) 

Κχαμπανάτσι = μικρή καμπάνα 

 Παραθένου= διαμοιράζω στα πιάτα 

Έα παράθενε ότσι έσει έχα ετοιμαστέ ,τσι έσει στέκα , με σερίε α κείνα .

Έλα διαμοίρασε  ότι έχεις ετοιμάσει , τι κάθεσαι  με θέρισε η πείνα; 

Κατσάτε χάμου να παραθένου , ο ένα ογή ο άλλε οπά σάματσι έτθε έχουντα λενίσε , κατσάτε σε νία μερία ….. 

Καθίστε κάτω να διαμοιράσω , ο ένας εδώ ο άλλος εκεί σάματις έχετε λεβίθες , καθίστε σε μια μεριά ……

Ορή κατσάτε χάμου να παραθένου τσαι τςhούνετε πανετά πανετά να χωντάτσετε … 

κοιτάξτε καθίστε κάτω να διαμοιράσω και να τρώτε λίγο λίγο για να χορτάσετε ….. 

Δέει  το μπλεύρι με τα τροιχία τθο κχαμπάνι να νι σιγουρέψερε .=

Δέσε το μπλευρό με την τροιχιά στη λαβή  για να το σιγουρέψεις. 

Κχοντούσου από τα κχαμπάνι  όρκο μι , μη τσιτάτσερε. 

Κρατήσου  από τη λαβή  όρκε μου μην πέσεις . 

Εντούτσε το κχαμπανάτσι ούρα να μπάμε τάσου = 

Εχτύπησε το καμπανάκι , ώρα να μπούμε  μέσα . 

Εντούτσε ο παπά τθο κχαμπανάτσι ,ούρα για το αφέγκη νάμου .

Εκτύπησε ο παπάς το καμπανάκι , ώρα για το πάτερ ημών .

Βάρει το κχαμπανάτσι του μοναστηρίου  για να ανοίτσωει το πόρε . 

Χτύπα το καμπανάκι του μοναστηριού για να ανοίξουν την πόρτα .

…….Καλέ ξημέρουμα τσαι με μπόλικο υγεία να έμε όλοι κα ……. 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *