ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Δέφτερα 14 του Αμάη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι  .

   …….. Ο Άγιε Γιάννη …. 

Ο Άγιε Γιάννη  ένει ερικχούμενε μεταξύ τάνου γειτονία τσαι κάτου γειτονία το Τερέ , λίγο πιο κοντά τα τάνου γειτονία …. 

Ένει  βασιλικού ρυθμού , τσαι ο ‘νει νιουρίζου πότε εχκίστε . 

Ο Άγιε Γιάννη έκει ο ναό πφι κάθε ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ οι Τεριώτοι , τάνου τσαι κάτου γειτονία τσαι από το κάμπο , ίγκιαει ποίντε το εκκλησίασμα σου . Έκει α Μητρόπολη του Τερού . Τα Χριστούγεννα τ’ Άγιε Γιάννη  , ταν Ατσηά Εβδημά  ,Τα Αμπρία ,του  Βατζελισμού ,  ο  Τερέ όλε , γουναίτσε , ατςhοίποι τσαι καμπτζία τον Άγιε Γιάννη . Τα νιούτθα ή´ τα σύνταχα το εκκλησίασμα τσαι το αντάμουμα σε ολόκληρε το χωριουδάτσι . Το χρόνου πάσιοι  τσαι οι χαιραψίλε αναμεταξύ σε όλοι του Τεριώτοι  ,δείντα τσαι αρίκχουντα ..

 Τα απογέματα σε έντεοι τουρ ατςhοί γιορτέ , ο δημόσιε χορέ έκει γινούμενε ταν αυλή τον  Άγιε Γιάννη . Χορέγκουντε τσαι γλεγκίχουντε  ως το σουρούπουμα , ίγκιαει όλοι σου . Ο ‘κει  ερικχούμενε τσίπτα  να  ση σταμακήσει να γιορτάσωει έντεοι  τουρ αμέρε . Κανία έγνοια κανία στεναχώρια .  Οι πάτσε τα αυλή ίγκιαει αναστενάζουντε κάτου από τα χοροσπηδήματα τσαι τα τςhαλίμια από του χορευκήδε ..

Καλε ξημέρουμα τσαι κα εβδημά … 

…… .  .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *