ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .. ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ

Τα μανάρια είγκιαει βρήντουντα ., τα αογομούαρα είγκιαει χειλιντρίζουντα  , οι κούνοι είγκιαει  κχαούντουντε . Α γειτονία τάνου κάτου . Οι κουραστοί χουρόγοι αρχινήαει του φωνέ ,  τουρ αγριάδε τσε του φοβέρε . Όμε έγκουντε κχίπτα ,θα έμε  όρεγη ως τα Αμπρία  έκει απογηκχουμένα α Νικοού .Μόλις ενιάκαει οι άλλοι γεράδε για το μπλόκο τα Νικοού , εσούκαει κοντά ση . Εφκειάκαει τσε πανώ με το σύνθημα : ΕΜΕ θέντε σύνταξη πιο ατςhά , μπάτσε φάμε τσε καννιά μπατςhά  ….                              Τα σύνταξη νάμου τα μιτσά , νιε έμε θέντε αβγακιστά ….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ……ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ …….. ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ……… ΠΑΠΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *