ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ . 

-Άμα είνει φορούντε κιφοπάνι να ση φέρουει όρεγη να ση ζέψουμε , να γιουρίζουει το μαγγάνι , μόνο για ‘κεινη είνει ίσως καλοί … – Ούτε γιά ‘κεινη ου ‘νει ποίντε κουμπάρε …Μοναχά για ατςhοί πφουντέ είνει τσε τσίπτα πλέκιεριου. Ο καθένα απο έτεοι με τα δικά ση γνώνη , τσε το κάθε κόμα πφι ένει αρίκχουντα το θρόνε αντί να σταμακήσει το ξαιμάτουμα , ένει ανήντουντα πλέτεροι πληγάε.. Σα το ζευγάρουμα τα ζώα το καμάκι , αμα ο’σει οδηγήρε το ίσιουμα τσε σ’ αποσούρε τα τςhουρούμια θα κατςhούρε το έρατςhε.
-Ου’νει συννοούντε τσι είνει ποίντε κουμπάρε .
Ο κόσμο του πολικείλε ένει υποφερίκχου , όπφου τότθε  τα 10ετία του 40 πφι έγκιαει πενάκχουντε του πορίλε κουμπάρε …

ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ,  ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ , ΤΣΕ ΥΓΕΙΑ  . ΑΜΑ ΕΝΕΙ ΠΕΡΟΥΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ  .ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *