ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………. 

Δέφτερα 13  ΑΓΟΥΣΤΟΥ 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι.   

……. Κα εβδημά…… 

Γκανένα ο ‘κει θα αραμάει κίσου τσαι  να μη ζάει τον Άγιε . Όλοι μιτσοί , ατςhοί ,γουναίτσε , ατσhοίποι , όλοι το πούα …

Εφορέκα τα φρεσκοχριστά μοι ιίτα , εβαλήκα τα δύου τάλαρα τα μπρούσα μοι τσαι κακηφορία για την Αγιε Γιώρτση . Έμα ξέρου ότσι οι καραμελάδε , ο παππού ο Χαρή τσαι ο Τάκη  ίγκιαει όρπα τσαι έτρου έκει θα έχου όλε το τσαιρέ απουρτέσε μοι να ζαλέτσου τα καούϊδα μοι 

Από το καταραχούλι αγναντεύα ταν  αυλή του Αγίου πφι άκει να ναϊθεί το πανηγύρι , τσαι οράκα ότσι  τσιόα  κχάμποσοι ίγκιαει μαζουτοί … Κχάμποσοι σιατέρε ίγκιαει έχουντε σταλιχτέ χορέ πφι νι ίγκιαει συνοδέγκουντε με τραγούϊδα : 

Πανυγηράτσι ένει γινούμενε  τ’ Άγιε Γιώρτση το πόρε 

Το πανηγύρι ένει ατςhέ τσαι ο τόπο ένει λίγο . 

Άγιε Γιώρτση Συριανέ , ατςhέ ένει το όνουμα ντοι 

Ατςhά ένει α χάρη ντοι ντε ‘με δοξοογούντε …

Καλέ ξημέρουμα να έχουμε τσαι νία όμορφο συνταχινά ..,

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

ΤΑ ΓΙΟΡΤΑ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΑΤΕ , ΤΟ ΤΕΡΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΖΑΤΕ 

ΤΑ ΚΑΜΠΤΖΙΑ  ΝΑ ΟΡΑΤΕ  ΤΣΑΙ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΝΑ ΝΙΑΤΕ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *