ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΔΕΦΤΕΡΑ 12 του Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕ ΜΗ .

Κα Δέφτερα τσε κα Εβδημά σε όλε το κόσμο .

Τσι έσει αού να ποίουμε τα κουτουρία να ζάμε ; Με ξαναρωτήτσε ο Μανώλη , σάματσι μπάτσε τάσου τον εμαλέ μη, έτοιμο έμα να νη ρωτήου εζού …. Εζού θα μπαήου τάνου , εκιού θα κατσάρε κάτου τσε θα προσέχερε , άμα οράρε το πφογκικό ή´ το Λουλά σφύριξε τσε θα νη κόψουμε κουμπούρι συνεχείε ο Μανώλη .
Ο ‘μα έχου πλέα τα δένανη να αρνητθού , έμα έχου μπαλητέ ταν απόφαση μπρι μη ξαναρωτεί ….
Σε λιγάτσι έμαει κοντά τα μουρία . Έκει κοντά το λιτριιδίε του Λαλουδάτση . Έκει έχου δίτσηε ο Μανώλη . Έωνη κάτσι μπουλέζε τσε κατακότσινοι μούρε ; Οι καμοί τα Μουρία , έτοιμοι να κατσhιουθούνει από το πρεσε καρπό . Οι κοτσhοφοί τσε οι Σπουργίτθοι , οι άλλοι κρέφτοι , πετατσίαει μακρύα γρινιάζουντε πφε κιάτθαει να κρέφωει από σενεί… Τάνου τα Μουρία ο Μανώλη , κάτου εζού σα νιουκοτσουραίοι , ούτε φόβο ούτε τσίπτα …
……….ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ……..¨
…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΚΑ ……………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *