ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Δέφτερα 11 ΤΟΥ ΣΕΡΙΚΧΗ 218 . Τσακωνοπαρέα μοι .

 

……….Κα εβδημά σε όλοι νάμου ……….

Έντεοι οι τέχραι , έντεοι οι μαστόροι ,ένταει τα επαγγέλματα πφι ανανέγκαμε περάκαει τθο χρονοντούλαπο τα ιστορία . 

Γά σε ενεί του γεράδε πλέα πφι σε ζήκαμε είνει νια πραγματικότητα . 

Είνει νία  πραγμακικότητα με προσωπικά  βιούματα . 

Σεκλεκισκούμενε ένει  όντας ένει θυμούμενε ..

Οι σαμερινοι νέοι , ζαλιστοί από τον ίλιγγο τα προόδου τα τόσιου ογλήγορε τσαι αστραποβόα  θα νομίζωει ότσι είνει παρανύϊθα .

Όρκο όμως έμε ποίντε ότσι είνει πέρε για πέρε αληθινοί ιστορίλε γραφτοί με του ροζιαστοί τσαι στραβομαγγανιατοί χέρε του αντρούπου από νία άβα εποχή , έτανη ταν εποχή … 

Επροσνέγκαει ατςhοί υπηρεσίλε τθο κοινέ τσαι έδαρη ένει απαραμούντα να παραδετθούμε ότσι : 

Ο άντρωπο ένει έχου ατςhιτέρα αξία άμα τσαι αφού ένει δίου πλέτερα τον άλλε παρά τον εαυτέ σοι …… 

 Ενεί να δούμε  τον άλλε……. , αλλά τσαι κάτσι παρατάνου…………. Κιά;  τα γρούσσα  νάμου . 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *