ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 30 του Νοέμπρη τσαι 1 του Δετσέμπρη 2020 :

Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή Σιούλα Γειτόνισε #5: του Πάνου Μαρνέρη.. 

 

—Έα Σιούλα Έα να ντ’ αλήου πφου νι είνι αούντε … 

—Τσί είνι πούντε πάλι Θωμαή;. 

—Εκιού θα μη κοάσερε να μα το Θεό,βρε να μπάτσε νι έσι ποία ξεπίτηδες; 

— Τσι πράμα βρε γειτόνισα; Σαν έα να οράρε τσι είνι πούντε με φαγγήστε ότσι επέτσερε .. 

— Πφουρ είνι αούντε επέκα,  έτενη το ιδάβολε τάσου το αυτοκίνητε του Γιάννη βρέ γειτόνισα … 

—Ααααα Νίλει ντε καημένα !! Πφουρ νι είνι αούντε βρε Θωμαή;

—Τζιπιέσι.. 

— Τσι θα’ αλεί κια ένι….άκο λέει κια έσι; Ορεγη ένι μαθέ, αφού κουβεγκιάζουντε έμε..

— Βρε Σιούλα τθο Θεό ντι επίτηδες νι έσι ποία ;. 

—Εζού νι ένι ποία ξεπίτηδες νη εκιού βαλήτθερε να μι ζουρλήσερε. 

—Νι είνι αούντε τ ζ ι π ι έ σ ι

— Πφουρ επέτσερε μπεσκέσι; , κο να μόλει τα κουνία ντι έκεινη το πράμα ένι σοφό τον εμαλέ για χίλιοι τσαι βάλε αντροίποι ένι έχουντα, 

νιάτσερε οπά μπεσκέσι ..

— Σιούλα τσαι παθήτσερε Σάμερε , έσι κα , κχόντου θα μόλου με το θερμόμετςhε,έδαρη να αειδάσωει οι χέρε μι τσαι  σούκα . 

— Κα ένι βρε Θωμαή όνι έχα τσίπτα , αλλά έκεινη το πράμα να μου εγλυτούτσε από βάσανα, ένι αντρωπονόητε . 

Ναι βρε Σιούλα ο πέκα εζου κακό εζού ντε πέκα  πφου νι είνι αούντε …

 Με τζι πι ες έμε κυκλοφορούντε. 

Τα γουναίκα νι έμε νίντε αλλά τσίπτα ο ‘με ορούντε

Τσαι ενεί τα γρούσσα, ούτε νίντε μαειδέ  νιούντε …..

Καλε ξημέρουμα, αγάκη του καρδία νάμου

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

……………………..

Έλα Σούλα, έλα να σου πω πως το λένε..

—Τι πουλάνε  Θωμαή;

—Εσύ θα με κολάσεις μα το θεό! βρε μήπως και το κάνεις εξεπίτηδες;

—Τι πράγμα βρε γειτόνισσα; σαν,έλα να δεις τι  πουλάνε μου φάνηκε ότι είπες..

—Πως λένε σου είπα,αυτόν το διάβολο μέσα στο αυτοκίνητο του Γιάννη βρε γειτόνισσα…

—Αααα  Μίλα μου καημένη πως το λένε βρε Θωμαή;

—Το λένε τζι πι έσι… 

— Τι θα πει που είμαι; άκουσε λέει που είσαι;εδώ είμαι μαθες αφού κουβεντιάζουμε ..

—βρε Σούλα το θεό σου επίτηδες το κάνεις;

—Εγώ το κάνω ξεπίτηδες ή εσύ βάλθηκες να με τρελάνεις. 

—Το λένε τζι πι έσι …..

—Πως είπες πεσκέσι; ξαφνικό να έρθεις στην στάμνα σου αυτό το πράγμα είναι σοφό, το μυαλό για χίλιους ανθρώπους και βάλε έχει, άκουσε  εκεί πεσκέσι(άχρηστο,ασήμαντο)…

— Σούλα τι έπαθες σήμερα;είσαι καλά; Κρατήσου(περίμενε) θα έρθω με το θερμόμετρο, τώρα να αδειάσουν τα χέρια μου και έφτασα..

—Καλά είμαι βρε Θωμαή δεν έχω τίποτα, αλλά εκείνο το πράγμα μας γλίτωσε από βάσανα στο Άργος, είναι ανθρωπονόητο. 

—Ναι βρε Σούλα δεν ειπα εγώ κακό, εγώ σου είπα πως το λένε…

   

—ΜΕ GPS κυκλοφορούμε, 

την γυναίκα την ακούμε αλλά Αλλά τίποτα δεν  βλέπουμε..

  κι εμείς τη γλώσσα  ούτε ακούμε ούτε μιλάμε ….

Καλό ξημέρωμα , αγάπη στις καρδιές μας .. 

……. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *