ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 22–23 του Μάτζη 2021.. Α Τσακωνοπαρέα ……

Γαστένιτσα α) # : του Πάνου Μαρνέρη . 

Α Γαστένιτσα ένι χκιστά τθα πλάγια του Μαλεβού σε αψέλη 840 μέτςhα. Ένι ανάμεσα τα Σίκινα,  τσαι το Πραστέ τα παλιά πρωτεύουσα τα Τσακωνιά . Έξε χιλιόμετρα τθα βορεινά σι μερία α Σίκινα  τσαι 7 χιλιόμετρα  τθα Ανατολικά σι  ο  Πραστέ… 

Α Γαστένιτσα εχκίστε από Τσάκωνε πφι άγκαει του Σhίνοι με του Σλάβιτσοι επιδρομέ . 

Ενούτθαει οι δύου οικισμοί του Πενταλώνα τσαι του Μπεζενίκου. Τα βρονταήματα σου είνι ερικχούμενα  ανάκοντα τθα Κοντολινά. 

Από τσι ενούτθαει εχκίστε α Γαστένιτσα τθο μέρη πφ ένι Σάμερε . Είνι θέντε να αλήνωει ότσι έγκεινη ενάτθε μπρου τα Φραγκοκρατία τθο 1204 . 

Ο Γάλλε Βιλουαζόν  ένι αναφερίκχου ότσι α Γαστένιτσα το 1788 έκι έχα 400 τσέλε. Ο δε Άγγλε Μαρτίνο Ληκ εγράβε ότσι α Γαστένιτσα έκι ατσhά τσαι σπουδαία πολικεία .  

Α Γαστένιτσα ένι χκιστά τάνου τθο περάημα πφι έκι ενούκχουντα ταν Αργολίδα με τα Λακωνία . Για έντενη τον όγο οι Βυζαγκινοί τθα κορφά τθο μιτσί  σhινί, εχκίαει πύργο για να βιγλίζωει  τσαι να ελέγχωει τα περαήματα . Τον ιίδε τσαιρέ άκια να έκι χκιστέ τσαι το κάστρη τα Κουτουπού . Τουρ 27 του αωνάρη το 1826 ο  καπετάν Νιχάλη Γκιόρα ,ο Καψαμπέλη τσαι οι Γαστενιτσιώτοι, ο αφήκαει τον Μπραΐμι να περάει  τάσου από τα Γαστένιτσα . 

Είνι θέντε να άλήνωει ότσι ο αρχιστράτηγο τα Γαστένιτσα ο Γιώργο Καρποντίνη εσκωτούτσε μοναχό σι δέκα χιλιάδε Τούρτσοι . 

 Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι από ταν όμορφο Γαστένιτσα .

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

………………………………..

Η Καστάνιτσα είναι χτισμένη στις πλαγιά  του Πάρνωνα σε υψόμετρο 840 μέτρα . Είναι ανάμεσα στην Σίταινα και στον Πραστό την παλιά πρωτεύουσα της Τσακωνιάς.

  6 χιλιόμετρα  στα βόρεια είναι η Σίταινα και 7 χιλιόμετρα  στα ανατολικά ο Πραστός .  Καστάνιτσα χτίστηκε από Τσάκωνες που πήραν τα βουνά,  με τις Σλαβικές επιδρομές. 

Ενώθηκαν οι δύο οικισμοί, του Πετραλώνα και του  Μπεζενίκου  τα ερείπια των συνοικισμών βρίσκονται ακόμα  κοντά στην Κοντολινά . Αφου ενώθηκαν χτίστηκε η Καστάνιτσα στο μέρος που είναι σήμερα.  Θέλουν  να λένε ότι αυτό έγινε πριν την φραγκοκρατία το 1204 . 

 Ο Γάλλος Βιλουαζόν αναφέρει πως η Καστάνιτσα το 1788 είχε 400 σπίτια, ο δε άγγλος Μαρτίνο Ληκ έγραψε ότι η Καστάνιτσα ήταν μεγάλη και σπουδαία  πολιτεία..   

Η Καστάνιτσα είναι κτισμένη πάνω στο πέρασμα,που ενώνει την Αργολίδα με την Λακωνία γι’ αυτό τον λόγο οι βυζαντινοί στην κορφή του μικρού λόφου έχτισαν Πύργο για να ελέγχουν τα περάσματα. 

Τον ίδιο καιρό πρέπει να είχε χτιστεί και το κάστρο της Κουτουπούς. Στις 27 του Αλωνάρη το 1826 ο καπετάν Γκιόρας, ο Καψαμπέλης και οι Καστανιτσιώτες  δεν άφησαν τον Ιμπραήμ να περάσει μέσα από την  Καστάνιτσα . Θέλουν να λένε ότι ο αρχιστράτηγος της Καστάνιτσας Γιώργος Καρποντίνης  σκότωσε μόνος  του 10.000 τούρκους… 

Καλο ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι από την όμορφη Καστάνιτσα …..

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *