ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 17–18 του Αγούστου 2020 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Η προτεραιότητα του προφορικού λόγου :της Ελένης Μάνου .

Ο πατέρας της γλωσσολογίας Ferdinand de Saussure στις αρχές του 20ου αιώνα προβάλλει το επιχείρημα ότι η πιο φυσική έκφραση της γλώσσας είναι ο προφορικός λόγος και όχι ο γραπτός, γι’ αυτό η γλωσσική έρευνα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στον προφορικό λόγο.Υποστηρίζει το επιχείρημα του στις εξής παρατηρήσεις: 

α) Ο προφορικός λόγος είναι πολύ προγενέστερος του γραπτού. Οι ανθρώπινες κοινωνίες επικοινωνούσαν με τον προφορικό λόγο πολλές χιλιετίες πριν την ανακάλυψη της γραφής, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς έγινε πριν 6.000 χρόνια περίπου.

β) Ο προφορικός λόγος είναι ευρύτερα διαδεδομένος από τον γραπτό.

γ) Το παιδί κατακτά πρώτα τη γλώσσα στην προφορική της μορφή και μόνον αργότερα κατά τη σχολική θητεία μαθαίνει τη γραφή.

δ) Είναι επίσης πολύ χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό ότι για να μάθει το παιδί να επικοινωνεί με τον προφορικό λόγο, αρκεί απλώς να εκτεθεί σε περιβάλλον όπου μιλιέται μια γλώσσα. Ο προφορικός λόγος δλδ αναπτύσσεται φυσικά ενώ για να μάθει την γραφή πρέπει να δεχτεί συστηματική διδασκαλία. Η γραφή δλδ αποτελεί μια επίκτητη ικανότητα αναπαράστασης της προφορικής γλωσσικής έκφρασης.

ε) Στις περισσότερες μορφές γραφής τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε στοιχεία του προφορικού λόγου. π.χ. Το αλφαβητικό σύστημα αποτελείται από στοιχεία που το καθένα τους αντιστοιχεί με ένα ήχο, φθόγγο. Ακόμη και το συλλαβικό σύστημα γραφής που χρησιμοποιούν για παράδειγμα οι Γιαπωνέζοι βασίζεται στη μονάδα της συλλαβής και η έννοια της συλλαβής ορίζεται φωνολογικά μέσα από τον προφορικό λόγο…

Όλα αυτά τα αναφέρω για να πω ξεκάθαρα πως όσα βιβλία κι αν γραφούν στην Τσακώνικη Γλώσσα από λίγους ρομαντικούς, αν η τσακώνα μάνα δε νανατσίσει το λεχωνούδι της τραγουδώντας τσακώνικα νανουρίσματα και δεν το ταχταρίσει με τσακώνικα ταχταρίσματα, αν η τσακώνα γιαγιά δεν αφηγηθεί τσακώνικα παραμύθια, δεν ευχηθεί και δεν μαλώσει το εγγόνι της τσακώνικα, αν ο τσάκωνας παππούς δεν τραγουδήσει τσακώνικα τραγούδια και ο τσάκωνας πατέρας δεν παίξει και δεν μιλήσει τσακώνικα, η Τσακώνικη είναι καταδικασμένη να σβήσει και να διδάσκεται σαν νεκρή γλώσσα . 

Καλό ξημέρωμα … Να μιλάτε την γλώσσα μας .. 

…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Ο αφέγγη τα γλωσσολογία Φερδινάνδος ντε Σωσσύρ τθουρ αρχέ του 20ου αιώνα προβαλήτσε το επιχείρημα ότσι α πιο φυσικό έκφραση τα γρουσσέ ένι ο προφορικό όγο τσαί όχι ο γραφτέ, γιάκεινι α έρευνα για τα γρούσσα ένι πρέπουντα να δει προτεραιότητα τθον προφορικό όγο.

Εστιζήε το επιχείρημα σι του παρακάτου παρατηρήσε.

α) Ο προφορικό όγο ένι προγενέστερε του γραφτού. Οι αθροίποι ήγκιαει επιτσοινωνούντε με τον προφορικό όγο πρεσσοί χιλιετίε μπρου ταν ανακάλυψη τα γραθή, πφη ενάτθε σύφωνα με τουρ ειδιτσοί 6.000 χρόνου μπρούτερα.

β) ο προφορικό όγο ένι πλέκεριου διαδουτέ από τον γραφτέ.

γ)το καμπζί πρώτα ένι νοούντα τα γρούσσα τθαν προφορικά σι μορφή τσαί μόνιου αργούτερα κατά τα σχολικά σι θητεία ένι μαθαίντα τα γραθή.

δ)ένι ακόνη πρεσσού χαρακτηριστικό τσαί πρεσσού σημαγκικό ότσι για να μάθει το καμπζί να επιτσοινωνεί με τον προφορικό όγο, ένι αρτσετέ να ερεστεί σε μέρι όκια ένι νιληκχουμένα νία γρούσσα. Ο προφορικό όγο δηλαδής ένι αναπτυσκούμενε φυσικά ενώ για να μάθει τα γραθή ένι πρέπουντα να ν’άρει συστηματικά διδασκαλία. Α γραθή δηλαδή ένι νια επίκτητε ικανότητα αναπαράσταση τα προφορικά γλωσσικό έκφραση.

ε) τθου περσσούτερε μορφέ τα γραθή τα σύμβολα πφη έμε βάντε είνι έχουντα βάση τα στοιχεία του προφορικού όγου, π.χ. Το αλφαβητικό σύστημα ένι έχουντα στοιχεία πφη το καθένα σι ένι αντιστοιχούντα σε ένα ήχο, φθόγγο. Ακόνη τσαί το συλλαβικό σύστημα πφη είνι έχουντε  για παράδειγμα οι Γιαπωνέζοι ένι βασισκούμενε τα μονάδα τα συλλαβή τσαί α έννοια τα συλλαβή ένι ορισκουμένα φωνολογικά τάσου τθον προφορικό όγο…

Όα ένταοι σ’ένι αναφερίκχα για να αλήου ξάστερα ότσι όσα χαρκία τσαί αν γραφτούνι τθα γρούσσα νάμου από λίγοι ρομαγκιτσοί, αν α τσακώνα Μάτη ό νανατσίσει το οχωνούδι σι με τσακώνικα νανουρίσματα τσαί ο´ νι ταχταζίσει με τσακώνικα ταχταζίσματα, αν α τσακώνα μαμού ο αφηγηθεί  τσακώνικα παρανύθια, ο ευτσυθεί τσαί ο μαούτσει το εγγόνι σι τσακώνιχα, αν ο τσακώνα παππού ο τραγουιδεί τσακώνιχα τραγούιδα τσαί αν ο Τσάκωνα αφέγγη ο παιζάτσει τσαί ο νιλή τσακώνιχα, α Τσακώνιχο γρούσσα ένι καταδικαστά να πφουντεϊθεί τσαί να νι μαθαίνωι τα καμπζία σα νεκρά γρούσσα….

Κάλε ξημέρουμα …νιλήνετε τα γρούσσα νάμου . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *