ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

φτερα

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Δέφτερα τσαι Τσhίτα 12 του Αωνάρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα .

ΧΛΙΒΕΡΑ ΝΑΜΕΡΑ …του ομογενή Αλευρά .

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.   

I’ve spent nearly all my life in Australia , except for many holidays in Greece . I grew up with two parents who spoke Tsaconika to each other almost exclusively . So I grew. Up knowing it better than modern Greek . I understood conversations from an early age , practicing it was the issue for me

It will be a sad day if this language follows the fate of so many others around the world and dies .. let’s hope the people in our region are proud enough to keep it alive and thriving

……………………………………………………………

Ξοδεύα στσεδόν όα μι τα ζωή ταν Αστράλια, οξόν από κχάμποσοι γιορτέ ταν Ελλάδα . Ατςhαιρέγκα με δύου γονείε πφι ήγκιαει νιούντε ο ένα τθον άλλε στσεδόν μόνιου Τσακώνικα, Ετρου λοιπόν ατσhαιρέγκα τσαι σ’έμα νιουρίζου καλύτερα από τα Ρωμέϊκα. Έμα καταβαίνου συζητήσε από τα μιτσά μι ηλικία, α εξάςκηση έκι το πρόβλημα μι .

Θα ένι νία ΧΛΙΒΕΡΑ  ναμέρα άν έντανη α γρούσσα ακολουθεί τα τύχη όπφου τόσοι άλλοι γιούρε το κόσμο τσαι σκωρεθεί (πφουντεϊθεί χαϊθεί)… Ανέ ευτσηθούμε ο κόσμο από τα περιοχά νάμου( Τσακωνιά)  ένι αρτσετά περήφανε να νι κχοντούει ζωντανά 

Ένα από τα ωραιούτερα μυνήματα πφι ένι έχου ο αβητέ ως Σάμερε . 

Κακέ ξημέρουμα θίλεναλδε τσαι θίλοι …. 

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

……………………………………………………………………

Ξόδεψα σχεδόν όλη μου την ζωή στην Αυστραλία, εκτός  από αρκετές γιορτές στην Ελλάδα. Μεγάλωσα με δύο γονείς που μιλούσαν Τσακώνικα ο ένας στον άλλον σχεδόν αποκλειστικά . Άρα μεγάλωσα γνωρίζοντας τα καλύτερα από την μοντέρνα Ελληνική .Καταλάβαινα συζητήσεις από τα μικρή ηλικία, εξάσκηση ήταν το πρόβλημα μου 

Θα είναι μία λυπητερή ημέρα αν αυτή η γλώσσα ακολουθήσει την τύχη τόσων άλλων γύρω στον κόσμο και πεθάνει (σβήσει χαθεί). 

Ας ευχηθούμε ο κόσμος της  περιοχής (Τσακωνιάς)είναι αρκετά περήφανος να την κρατήσει ζωντανή …. 

Ένα από τα ωραιότερα μυνήματα που έχω λάβει έως σήμερα . 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι . 

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *