ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

ΑΤΣhά Τήτηντα 24 του Απρίλη  2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

Σαν σάμερε  ο Χριστέ εκαλέτσε του μαθητέ σι να αριστίωει γκριουφά για τελευταία βοά μπρού τα Σταύρουσι σι  για να σι δασκαλέψει τσαι να σι  δενάτσει το ιερέ μυστήριε τα  ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ τσαι τα ταπεινότητα με το να κχρύσει του πούε σου . 

Όρπα έκει τσαι ο Γιούδα πφι νι επροδούτσε με το θίλημα σι . 

Ταν ιίδε αμέρα   νία ματανοιατά ιερόδουλε εκχρίε του πούε του Χριστού με μύρο τσαι σε ‘ψάτσε με του τςhίχε σι  για να άβει συχώρεση . . 

Ο παπά ένι ποίου το εφτσέλαιο τον Άγιε, ένι αού εφτά εφτσαί τσαί ένι σβαΐχου εφτά ευατζέλια. Ένι ‘βογού το Άι τσαι με έκεινη ένι σταυρούκχου του κιστοί . Ένι ‘βογηκχούμενε τσαι το άλυτε με τα εφτά τσερία πφι με  έγκεινη είνι φκιάντε το πρόσφορε ταρ ατσhά Πέφτα .

Καλέ Ξημέρουμα για όλοι νάμου … 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………… 

——————————————————————————— 

Σαν σήμερα ο Χριστός εκάλεσε τους μαθητές του να γευματίσουν κρυφά για τελευταία φορά πριν την Σταύρωση του , για να τους διδάξει και να τους δείξει το ιερό μυστήριο της Θείας ευχαριστίας και της ταπεινότητας με το να πλύνει τα πόδια τους .

Έκει ήταν και ο Ιούδας που τον πρόδωσε με το φίλημα του . 

Την ίδια ημέρα μια μετανοημένη ιερόδουλη έπλυνε τα πόδια του Χριστού με μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της για να λάβει συγχώρηση . 

Ο Παπάς κάνει το ευχέλαιο  στην εκκλησία , λέει εφτά ευχές και διαβάζει εφτά ευαγγέλια . Ευλογεί το λάδι και με αυτό σταυρώνει τους πιστούς . Ευλογείται και το αλεύρι με τα εφτά κεριά που με αυτό φτιάχνουν το πρόσφορο της μεγάλης Πέμπτης. 

….Καλό ξημέρωμα για όλους μας ….

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *